DO Leerdoelen - Duurzaam MBO (2022)

Afdrukken | E-mailadres | Hits: 8755

Met de European Business Competence* Licence, EBC*L zijn we bezig leerdoelen te formuleren voor de duurzame ondernemer.

Een eerste aanzet staat hier onder. en in een word document hier

(Video) Duurzaam hout en veilige houtoogst

Niveau A

Modules:

1. Algemeen 2. Planet 3. People 4. Profit

(Video) Filmpje leerdoel 1


©
Module 1: Algemeen


Globale leerdoelen

Na voltooiing van deze module kunt u: • in zijn algemeenheid uitleggen wat duurzame ontwikkeling is, waar het goed voor is, wat deconcepten vancradle to cradle en circular economy voorstellenen wat fair trade doet.

Gedetailleerde leerdoelen

(Video) MAKKELIJK HOGE CIJFERS HALEN! mijn geheimen + tips


Onderwerp Duurzaamheid

1.Planet

Kan een definitie geven van duurzame ontwikkeling, kan uitleggen waarom duurzaam denken nodig is en kan een aantal duurzame oplossingen noemen.
(bevolkings- en welvaartsgroei – grotere vraag naar energie, grondstoffen, voedingsstoffen – meer verbruik fossiele brandstoffen – broeikaseffect – gevolgen er van – stijgende prijzen – ontbossing – verwoestijning – bio-industrie – vervuiling ect. Oplossingen: duurzame energiebronnen – recycling – andere materialen design – besparing –samenwerking (in de keten) etc. en weet wat triple P betekent.

Kan de uitgangspunten noemen van Cradle to cradle
(bio- technocirkel – gifvrij – duurzame energie – upcyclen – positieve bijdrage)

2. People

Veiligheid, Arbo, wet- regelgeving op dit gebied, arbeidsrechten en mensenrechten,respect, scholing, stagebeleid, diversiteit op de werkvloer, discriminatie, maatschappelijke betrokkenheid, behouden van werknemers

3. Profit

Eerlijke handel, terugverdientijden van duurzame investeringen, economische trends, winst op drie gebieden (op PPP gebied) korte en lange termijn rendement op investeringen

4. Principles

(Bedrijfs)ethiek en (duurzame) besluitvorming in het licht van PPP.
De houding van de mens tov de omgeving – de waarde van de natuur – goed nabuurschap – de vervuiler ruimt op – ketenverantwoordelijkheid – corruptie – integriteit

© Module 2A: Planet (ecologische aspecten)

Globale leerdoelen

Na voltooiing van deze module kunt u: • uitleggen welke planet aspecten van belang zijn bij het ondernemerschap en hoe u er op een duurzame manier mee om kan gaan.


Gedetailleerde leerdoelen

Onderwerp

1. Energie

1. Het weten hoe je energie (elektriciteit, gas en brandstof) kunt besparen
2. Het weten welke vormen er bestaan van duurzame energie en het kunnen afwegen of de ondernemer er voor kiest
3. Het weten wat warmtecascade betekent en het kunnen bekijken of het is toe te passen op de onderneming.
4. Het weten wat het uitgangspunt van de trias energetica is en dat ook kunnen toepassen op materialen en water
5. Zicht hebben opwet- en regelgeving m.b.t. energie (Activiteitenbesluit)

2. Materiaal en grondstoffen

(incl. hulpmiddelen, machines, installaties, meubilair, het gebouw etc)

1. Het weten hoe materiaal en grondstoffen te besparen zijn
2. Het weten welke duurzame materialen en grondstoffen (met ketenverantwoordelijkheid, fair trade labels) er bestaan en kunnen afwegen of de ondernemer er voor kiest
3. Het in de designfase zo te ontwerpen dat materialen makkelijk te scheiden zijn (in de bio- en technocirkel)
4. Het bekijken hoe grondstoffen en materialen zo vrij mogelijk kunnen zijn van giftige stoffen

3. Water

1. Het weten hoe water te besparen (recyclen) is en waarom
2. Duurzame watervoorziening (grijs water)
3. Hergebruik van water
4. Het weten hoe de (afval)waterkwaliteit zo min mogelijk verontreinigingen bevat zo niet gewoon schoon wordt geloosd.
5. Zicht hebben op wet- en regelgeving op dit gebied.
6. Het weten hoe e.e.a. gemonitord kan worden

4. Lucht

1. Het weten hoe de emissie van lucht(verontreiniging) binnen wet- en regelgeving blijft en liefst zo min mogelijk verontreinigingen bevat zo niet gewoon schoon wordt geloosd.
2. Het weten hoe de luchtkwaliteit in de bedrijfsruimten gezond te maken is en blijft (luchtverversing-CO2-waarden).
3. Het weten hoe e.e.a. gemonitord kan worden

5. Bodem

1. Het kunnen kiezen van een geschikte locatie
2. Het weten hoe de bodemkwaliteit binnen wet- en regelgeving blijft en liefst zo min mogelijk wordt verontreinigingen bevat zo niet gewoon schoon blijft.
3. Het weten hoe e.e.a. gemonitord kan worden
4. Het weten in hoeverre groen (groene daken / wanden, groene bedrijfsomgeving, groen interieur) van belang is (voor medewerkers, de uitstraling e.d.) en bijdraagt aan de biodiversiteit

6. Afval

Het weten hoe afval te verminderen is
Het weten hoe afval te scheiden is
Het weten hoe afval kan worden hergebruikt.

7. Mobiliteit en logistiek

Het weten hoe energie bespaard kan worden bij mobiliteit en logistiek. U weet wat modal split is, dat gekeken kan worden naar verschillende vormen van transport, manieren van gebruik en samenwerking.

©Module 2B: People (sociale aspecten)

Globale leerdoelen

(Video) Energiegemeenschappen: hernieuwbare energie voor iedereen

Na voltooiing van deze module kunt u: • uitleggen welke people aspecten van belang zijn bij het ondernemerschap en hoe die hun impact hebben op duurzaamheid.

Gedetailleerde leerdoelen

Onderwerp

(Video) Trouw Duurzame 100 #20: Duurzaam onderwijs

Personeelsbeleid

Weten hoe het bedrijf in de behoeften van de werknemers kan voor zien
Mogelijkheden kennen om medewerkers te behouden;
Kennis hebben van verslaving als gevolg van alcohol, drugs of gokken voor de kwaliteit van de arbeid;
Kennis hebben van de problematiek van een vergrijzend personeelsbestand
Weten wat de oorzaken zijn van ontevreden medewerkers en ontslag aanvragen van medewerkers.
Kennis hebben van vakbonden en medezeggenschapsmogelijkheden.

Integriteit

Weten hoe met de belangen van personeel omgegaan kan worden;
Om kunnen gaan met de belangen van consumenten, leveranciers en samenleving;

De consequenties van arbeidsrechten en mensenrechten kunnen toepassen;

Kennis hebben van voorkomen van discriminatie op de werkvloer en de gevolgen van personeel diversiteit kennen;

Kennis hebben van het thema van de ongewenste intimiteiten op de werkvloer.

Arbeidsomstandigheden

Kennis hebben van arbo-wetgeving en deze kunnen vertalen naar beleid voor gezondheid en veiligheid op de werkplek;Weten waarop gelet moet worden om bij uitbesteden of inkopen rekening te kunnen houden met arbeidsomstandigheden;Inzicht hebben in de consequenties van verzuimbeleid en oorzaken van verzuim zoals burn-out;
Opleiden

De betekenis van scholing, coaching en van stage kunnen beoordelen voor realiseren van een op MVOgebaseerde bedrijfsvoering.

Duurzaamheid

Weten wat het belang kan zijn van de duurzaamheidsbehoefte van verschillende stake-holders (medewerkers, consumenten, de samenleving, de overheid) voor de ondernemingHet inzicht verschaffen in het duurzaamheidvermogen van de onderneming gerelateerd

aan de competenties van de werknemers;Kennis hebben van de wijze waarop het bedrijf haar maatschappelijke betrokkenheid kan realiseren;

Kennis hebben van de milleniumdoelstellingen en van de rechten van het kind.

© Module 3: Profit (economische aspecten)

Globale leerdoelen Na voltooiing van deze module kunt u: • de belangrijkste financiële doelstellingen van een bedrijf uitleggen • de kengetallen uitleggen en berekenen die met die doelstellingen overeenkomen.

Gedetailleerde leerdoelen

Onderwerp

1. Winstgevendheid

Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "rentabiliteit".

2. Rendement op eigen vermogen

Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "rendement op het eigen vermogen". Het rendement op het eigen vermogen kunnen berekenen. Het kunnen uitleggen of het genereren van een winst, automatisch betekent dat een bedrijf 'rendabel' is. Het kunnen evalueren en beoordelen van een bereikt rendement op het eigen vermogen.

3. Return on Investment (ROI)

Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "Return on Investment (ROI)". De ROI kunnen berekenen. Het kunnen evalueren en beoordelen van een bereikt ROI.

4. Liquiditeit

Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "liquiditeit". Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "liquide middelen" en deze correct in de jaarrekening herkennen. Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "liquiditeitstekort". Het kunnen uitleggen waarom het hebben van voldoende liquiditeit van cruciaal belang is. Het kunnen berekenen van de cash ratio. Het kunnen verklaren hoe hoog de cash ratio moet worden en wat hiervoor de redenen zijn. Het kunnen berekenen van de quick ratio. Het kunnen verklaren hoe hoog de quick ratio moet worden en wat hiervoor de redenen dienen te zijn. Het kunnen berekenen van de current ratio. Het kunnen verklaren hoe hoog de current ratio moet worden en wat hiervoor de redenen zijn. Het kunnen verklaren dat of de liquiditeit, of de winstgevendheid van meer belang is en waarom.

5. Equity ratio,

hefboomwerking

Het kunnen definiëren en uitleggen van de term "eigen vermogen", solvabiliteit. Het kunnen berekenen van het eigen vermogen, de solvabiliteit. Het kunnen definiëren en uitleggen van de term hefboomwerking.
Het kunnen berekenen van de term hefboomwerking. Het kunnen uitleggen waarom het eigen vermogen van cruciaal belang is. Het kunnen uitleggen welke factoren van invloed kunnen zijn op de kredietwaardigheid (credit rating) van het bedrijf.

6. Duurzaamheid

Het weten dat er duurzame banken bestaan en dat het mogelijk is duurzaam te beleggen.
Het weten met welke aspecten duurzame banken en beleggingen rekening houden

(Video) Doe Maar Duurzaam S10E11 12 augustus 2018 ; Grond, weg en waterbouw

Videos

1. Trouw Duurzame 100 #20: Duurzaam onderwijs
(Pakhuis de Zwijger)
2. Duurzaamheid
(EIFFEL Nederland)
3. Akkerbouwer Jan Schoorlemmer over duurzame landbouw
(OCI Nitrogen)
4. Duurzaam Eindhoven meets OBBE
(CityTV.nl)
5. Nova College over duurzaamheid
(ROCNovaCollege)
6. Herziening kwalificatiestructuur - kwalificatiedossiers (video 2 van 6)
(Herziening mbo)

Top Articles

Latest Posts

Article information

Author: Jerrold Considine

Last Updated: 12/14/2022

Views: 6374

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jerrold Considine

Birthday: 1993-11-03

Address: Suite 447 3463 Marybelle Circles, New Marlin, AL 20765

Phone: +5816749283868

Job: Sales Executive

Hobby: Air sports, Sand art, Electronics, LARPing, Baseball, Book restoration, Puzzles

Introduction: My name is Jerrold Considine, I am a combative, cheerful, encouraging, happy, enthusiastic, funny, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.