Wat betekent agnostisch en waar gelooft een agnost in? (2023)

Het agnosticisme is een vrij onbekend begrip in de samenleving. Veel mensen kennen alleen maar het woord atheïst (niet religieus) of het woord theïst (religieus). Een agnost is een persoon die stelt dat het niet is aan te tonen dat er een hogere macht bestaat. Het is volgens een agnost ook niet aan te tonen dat een hogere macht niet bestaat. De vraag of er wel of geen God (of meerdere goden) bestaat is volgens een agnost daarom ook niet van toepassing. Lees in dit artikel over verschillende religies, over verschillende religieuze feiten en over verschillende denkwijzen.

Verschillende godsdiensten in de wereld

Wereldwijd bestaan er ongeveer10.000 verschillende soorten religies. De meeste gelovigen noemen zichzelf christen, moslim, hindoeïst of boeddhist. Naast de gelovigen zijn er ook heel veel mensen die zichzelf ongelovig noemen. Mensen die niet geloven in een goddelijk wezen of entiteit noemen zichzelf in de meeste gevallen atheïsten (er bestaat hoogstwaarschijnlijk geen God) ofagnosten(er is geen uitspraak te maken over het wel of niet bestaan van één of meerdere goden). De meeste mensen op de wereld zijn religieus. Mensen die niet geloven in één of meerdere goden zijn in de absolute minderheid. De verdeling is als volgt:

 • Christendom: ongeveer 31.5 % van de wereld noemt zich een volgeling van Jezus van Nazareth (2.3 miljard mensen)
 • Islam: ongeveer 1.8 miljard mensen noemt zichzelf een moslim
 • Hindoeïsme: ongeveer 1 miljard mensen volgt het hindoeïsme (meerderheid woont in India)
 • Boeddhisme: ongeveer 400 miljoen mensen noemt zichzelf een boeddhist
 • Sikhisme: ongeveer 25 miljoen mensen zijn aanhangers van deze monotheïstische godsdienst

Het is bijzonder lastig om de ''niet-gelovigen'' in cijfers uit te drukken. Mensen die geen geloof aanhangen kunnen namelijk gestigmatiseerd worden in landen waar een dominant geloof heerst. Dit betekent dat mensen zichzelf een theïst noemen maar in werkelijkheid niets met het geloof doen en/of niet gelovig zijn. De meeste mensen die niet gelovig zijn noemen zichzelf eenagnost.

Wat betekent agnosticisme in het dagelijks leven?

Hoe wordt er gedacht over agnosten en klopt dat beeld ook? Het woord agnost is voor veel mensen vrij onbekend. Veel bekender zijn de termen atheïst en godsdienstige. In de meeste gevallen denkt men dat een agnost geen antwoorden heeft over de moeilijke vragen van het leven. Er wordt tevens gedacht dat een agnost:

 • Geen antwoorden kan of wil geven op de vraag of een God bestaat
 • Zoekende is naar antwoorden op belangrijke vragen
 • Een slag om de arm houdt en zich liever niet wil aansluiten bij een bepaalde groep
 • Pragmatisten zijn en naar een gulden middenweg zoeken

De vraag is natuurlijk of dat beeld wel klopt? Zijn agnosten zoekende mensen? Wat betekent het eigenlijk echt om een agnost te zijn en wat betekent het agnosticisme? Is eenatheïsthetzelfde als een agnost en is het agnosticisme een geloofsovertuiging?

Etymologie: wat betekent het nou echt om een agnost te zijn?

Het woord agnost is afgeleid van het Grieks: gnosis. Dit Griekse woord betekent kennis. Een agnost betekent daarom ook letterlijk genomen: ''een persoon zonderkennis''of anders gezegd ''een persoon die zegt dat hij/zij geen kennis kan bezitten over de vraag of er wel of geen God bestaat''.

Het begrip werd voor het eerst gebruikt door Thomas Henry Huxley. Deze man was bioloog en voorvechter van het darwinistisch denken. Hij gebruikte de term voor het eerst tijdens een bijeenkomst van The Metaphysical Society (Londen, 1869). In het jaar 1889 kwam dezelfde man met een essay genaamdAgnosticismwaar hij de term in groot detail probeerde uit te leggen.

Is Nederland agnostisch, atheïstisch of religieus?

Verschillende mensen betekent verschillende gedachten, geloven en opvattingen. Eenklein percentagein Nederland noemt zichzelf ongelovig (overtuigd atheïst). Dit betekent dat het bestaan van een god of meerdere goden (Allah, God, Krishna, Eros, Zeus, Thor etc.) geen waarheden zijn. Deze mensen geloven dat één (abrahamistische religies) of meerdere goden niet bestaan. Het percentage atheïsten in Nederland groeit snel. In 2012 stond Nederland in de top 10 (op plaats nummer 7) alséén van de meest atheïstische landen van de wereld(bron: RED C Research):

 • In 2005 noemden 7% van de Nederlanders zich overtuigd atheïst
 • In 2012 noemden 14% van de Nederlanders zich overtuigd atheïst

Een groot deel van de ondervraagde Nederlanders gaf aan niet-religieus te zijn. Dit is dus niet hetzelfde als overtuigd atheïst. Van de respondenten beschouwden 42% zichzelf als niet-religieus.Een groot deel (43%) gaf aan wel religieus te zijn. De meerderheid van de Nederlanders is echter niet religieus.

(Video) Jewish to Muslim - 16 minutes | ' L I V E '

Waar gelooft een agnost in?

Een agnost hanteert een visie dat het nooit kan worden bewezen dat er één of meerdere goden bestaan. Het bestaan van één of meerdere goden zal volgens een agnost daarom zeer onwaarschijnlijk zijn. Er bestaat volgens een agnost echter wel een kans dat er een god bestaat, echter valt die kans nooit aan te tonen

 • Agnost: een agnost stelt dat het niet mogelijk is om het bestaan van hogere machten aan te tonen. Ook het niet-bestaan van een hogere macht is volgens een agnost niet aan te tonen.
 • Atheïst: er bestaat zeer waarschijnlijk geen God. Het bewijs voor het bestaan van een God kan in theorie wel worden aangetoond. Echter is de kans om überhaupt bewijs te vinden praktisch non-existent.

Een atheïst (niet te verwarren met een agnost) heeft de visie dat één of meerdere goden niet bestaan, echter zijn er ook atheïsten die iets genuanceerder denken. Er zijn grofweg drie soorten atheïsten:

 • Absolute atheïst
 • Relatieve atheïst
 • Religiante atheïst

Absolute atheïst

De meeste mensen denken al snel aan eenabsolute atheïstals het over atheïsme gaat. Mensen die zichzelf als absolute atheïst omschrijven zijn in de meeste gevallen grote voorstander van het wetenschappelijk denken op elke vlak in de samenleving. Dit betekent ook dat het wetenschappelijk denken een grote stempel moet drukken op de politiek. Er is voor een absolute atheïst geen grote ruimte voor religie in de samenleving. In principe keurt een absolute atheïst godsdienstige praktijken af en vindt hij/zij dat godsdienst geen basis is voor het menselijk moraal.

Een absolute atheïst vindt tevens dat religie geen plaats heeft in het onderwijs. Als basis voor het leven moet altijd de wetenschap en rationele gedachten in acht worden genomen. Liefde, emoties en affectie worden verklaard vanuit de psychologie. Ook religie is een menselijk en sociaal construct volgens de absolute atheïst. ''Een uitspraak is in principe onjuist, tenzij er wetenschappelijk bewijs wordt geleverd''. Een absolute atheïst gelooft niet in een God of meerdere goden aangezien hier geen enkele bewijs voor bestaat. Persoonlijke anekdotes (verhalen over het bestaan van God / persoonlijke ervaringen / hallucinaties / openbaringen) dragen voor een absolute atheïst geen enkele wetenschappelijk bewijs.

Relatieve atheïst

Een relatieve atheïst gelooft in principe niet dat er één God of meerdere goden bestaan. Echter gelooft een relatieve atheïst vaak wel dat er meer is dan het oog kan zien en dat er ''meer is tussen hemel en aarde''. Een relatieve atheïst gelooft dat er ''iets'' is waar wij als mensheid onze vingers niet op kunnen leggen. Dit ''iets'' wordt vaak omschreven als hetietsismeen kan van alles zijn (behalve een God). Agnosten worden vaak geschaard onder de relatieve atheïsten.

Religiante atheïst

Een religiante atheïst vertoont veel overeenkomsten met een gelovige (theïst). Er is echter een groot verschil. Religiante atheïsten aanbidden geen god maar een levend persoon. Als we naar de geschiedenis kijken is deze vorm van atheïsme altijd aanwezig geweest. Denk bijvoorbeeld aan het aanbidden van de volgende personen:

 • Hitler
 • Stalin
 • Marx
 • Mao

Hetaanbiddenvan een levend persoon wordt vaak geschaard onder het socialisme. Met name het Stalin-Socialisme is een berucht begrip geworden vanwege de miljoenen doden. Monotheïstische religies (bijvoorbeeld het Christendom) werden ten tijde van het Stalinistisch regime in principe afgewezen. Gelovigen konden in die tijd vervolgd worden. Vaak wordt er ten onrechte gerefereerd naar het socialisme als een voorbeeld waarbij atheïsme een slecht perspectief biedt voor de moraal in een samenleving. Het is niet het atheïsme dat leidt tot geweldadigheden. Het is de mens zelf die gruwelijkheden tot stand brengt. Dehebzucht naar machtis hierbij de grootste katalysator.

Groeit het aantal gelovigen of neemt het juist af?

De statistieken die het aantal gelovigen op de wereld in kaart proberen te brengen zijn niet altijd even betrouwbaar en accuraat. Mensen vanuit verschillende geloven opperen allen dat hun eigen geloof flink aan het groeien is. Ook mensen die geen geloof aanhangen hebben sterk het gevoel dat het aantal alleen maar aan het groeien is. Wie heeft er eigenlijk gelijk?

 • Moslims claimen een exponentiële groei
 • Christenen rapporteren een explosief aantal bekeringen
 • Hindoes zijn bijzonder optimistisch over het aantal nieuwe aanhangers
 • Atheïsten vernemen een golf van verlichting

Het aantal gelovigen groeit met name sterk in landen waar een hoog geboortecijfer heerst. Met name in de Islamitische landen op het Afrikaans continent worden verhoudingsgewijs veel kinderen geboren. Ook in Indonesië en Maleisië groeit het aantal moslims sterk. Dit heeft met name te maken uit angst voor stigma's, discriminatie en politieke achtervolging wanneer blijkt dat iemand zichzelf geen moslim noemt.

(Video) Is Your Aim To Make Me Muslim Again! @AliDawah VS Saudi Girl | Speakers Corner

Geloof blijft belangrijk

Voor veel mensen blijft godsdienst een belangrijk aspect van het leven. Met namein de voornamelijk atheïstische landen komen bekeringen regelmatig voor. Het land waar de meeste atheïsten wonen is China. In dit land komen elke dag ongeveer 10.000 mensen tot geloof. In een studie van ''the Center for the Study of Global Christianity'' kwam naar voren dat het atheïsme op zijn achteruitgang is in China. Ook in Oost-Europa komen bekeringen relatief vaak voor (van atheïsme naar theïsme). De meeste bekeringen vinden plaats van atheïsme (geen geloof) naar theïsme (wel geloven in één of meerdere goden). Er zijn meerdere redenen te noemen waarom mensen tot geloof komen.

 • In China vinden relatief veel bekeringen plaats van atheïsme naar theïsme.

Let op! Het gaatin de meeste gevallen om bekeringen van impliciete atheïsme naar theïsme (wel geloven). Een impliciete atheïst heeft geen weldoordachte mening over het niet bestaan van één of meerdere goden. Deze impliciete atheïst heeft bijvoorbeeld nooit kennis genomen van de wereldreligies en van het wetenschappelijk denken. De impliciete atheïst is een zogenaamde tabula rasa (onbeschreven blad) en kan door middel van persuasieve (overtuigende) methoden tot geloof worden gebracht.

 • Impliciet atheïsme: niet geloven in één god of meerdere goden omdat daar de intellectuele capaciteiten niet voor zijn en/of de tijd en energie daar niet voor gebruikt kan worden (bijvoorbeeld vanwege financiële redenen). Desinteresse voor godsdienst en het wetenschappelijk denken is ook een kenmerk van een impliciete atheïst.
 • Expliciet atheïsme: een sterke mening over niet bestaan van één god of meerdere goden. De expliciete atheïst kan argumenten noemen waarom hij/zij niet religieus is en vertrouwt in de meeste gevallen op de wetenschap.

Het laten vallen van een geloof komt ook regelmatig voor. Met name in hoogopgeleide theïstische enseculierelanden (Verenigde Staten, Israël, Saoedi-Arabië, Turkije) zetten mensen steeds vaker vraagtekens bij het geloof en vinden uiteindelijk meer bezinning bij het atheïsme/agnosticisme.Bekeringen tussen godsdienten zijn relatief zeldzaam.

Atheïsme groeit in de Verenigde Staten

Een van de meest godsdienstige landen ter wereld is de Verenigde Staten. Het dominante geloof is in dit land is het christendom. Ondanks de sterke positie van deze godsdient groeit het aantal atheïsten met een stabiel tempo. In 2007 noemden 1.7% van de Amerikanen zichzelf een overtuigd atheïst. In het jaar 2012 is dat aantal gestegen naar 2.4%. De meeste atheïsten in Amerika zijn:

 • Mannelijk (67% van de atheïsten is een man)
 • Jong (38% van de atheïsten heeft een leeftijd van 18-29 jaar oud)

Het atheïsme en het agnosticisme krijgt met name voet aan de grond als het opleidingsniveau van een samenleving stijgt. Er is een negatieve correlatie gevonden tussen religie en intelligentie. Dit betekent dat de kans groter is dat een persoon met een lagere intelligentie religieus is en dat een persoon met een hogere intelligentie niet religieus is. Hier moet wel bij vermeld worden dat het gaat om een correlatie. Dit betekent dus niet dat de één het ander ook daadwerkelijk veroorzaakt: ''correlation is not causation''.

Meer weten over statistiek en correlaties?Hoe zat dat ook alweer met correlaties?

Niet gelovigen worden gediscrimineerd

Wereldwijd zijn de meeste mensen religieus. Een groot deel is echter niet gelovig en rekent zich als een agnost of atheïst. In bijna alle landen op de wereld worden de niet gelovigen gediscrimineerd, gestigmatiseerd en kunnen ze in ernstige problemen komen als ze openlijk laten merken dat ze het dominante geloof van het land niet omarmen.In bepaalde landen (bijvoorbeeld Pakistan en Saoedi-Arabië) geldt zelfs de doodstraf voor mensen die afvalligheid van het geloof en/of blasfemie praktiseren. In de volgende landen gelden zware straffen en discriminatoire consequenties wanneer iemand zich niet aansluit bij de dominante godsdienst van de samenleving (bron: IHEU, 2014):

 • Iran
 • Koeweit
 • Mauritanië
 • Marokko
 • Nigeria
 • Indonesië & Maleisië
 • Somalië
 • Libië
 • Egypte
 • Soedan
 • China
 • Irak
 • Syrië
 • Afghanistan
 • Jordanië

Nederland is één van de weinige landen waar mensen die niet geloven niet worden achtergesteld en/of discriminatie ondervinden. Nederland heeft daarom ook het predikaatvrij en gelijkverdient. Naast Nederland zijn er maar zes andere landen op de wereld die dezelfde status hebben gekregen:

(Video) Je ziel moet hier nu naar luisteren! met Matt Kahn

 • Taiwan
 • België
 • Kosovo
 • Sierra Leone
 • Estland
 • Fiji

Opvallend is dat volgens het IHEU (Internationale Humanistische en Ethische Unie) er veel Democratische Europese landen slecht scoren op ''Freedom of Thought''. In veel moderne Europese landen gelden wetten die religies of godsdienstige burgers bevoordelen. Deze positieve discriminatie voor theïsten zorgt er automatisch voor dat ongelovigen minder kansen krijgen en/of een grotere kans ondervinden om gediscrimineerd te worden. Moderne Europese landen die het predikaat vrij en gelijkNIEThebben verdiend zijn onder andere:

 • Denemarken
 • IJsland
 • Duitsland
 • Italië
 • Polen (katholiek)
 • Griekenland

De psychologie achter religies

Het geloven in een God (monotheïstisch) of het geloven in meerdere goden (polytheïstisch) is voor de meeste mensen op de wereld vanzelfsprekend en compleet normaal. De meeste mensen worden automatisch aanhanger van een geloof dat dominant is in het land en cultuur waar ze in geboren worden. Een kind dat in Marokko wordt geboren zal hoogstwaarschijnlijk het islamitisch geloof gaan aanhangen. Een kind dat in Armenië geboren wordt zal daarentegen hoogstwaarschijnlijk het christelijk geloof aanhangen.

Religie (godsdienst) wordt overgedragen van generatie op generatie via verschillende kanalen. Een zeer belangrijk kanaal is opvoeding van de ouders en overige familieleden. Een ander belangrijk kanaal is:

 • Opvoeding door instituten (school, kerk, moskee, etc.)

Via de opvoeding worden bepaalde waarden en waarheden overgedragen naar een nieuwe generatie.Deze veronderstelde waarheden worden door kinderen geïnternaliseerd. Dit betekent dat het geleerde een vast patroon krijgt in het kinderbrein. De hersenen van kinderen hebben een vast aantal neuronen die een vaste plek hebben. In de klinische ontwikkelingspsychologie wordt het brein van kinderen plastisch en veranderbaar genoemd. Dit betekent dat het brein gevormd kan worden naar de wensen van de omgeving.

Het brein van kinderen kent veel neuronen en synapsen. Het aantal verbindingen tussen synapsen neemt in de eerste jaren van het leven toe van 15 biljoen verbindingen naar ongeveer 1000 biljoen verbindingen. Het brein is voorgeprogrammeerd tot overproductie. Dit betekent dat bepaalde externe prikkels die zich herhalen belangrijker worden bevonden door de hersenen. Denk bijvoorbeeld aan de taal die het kind gaat spreken. Deze verbindingen die de betekenis van taal bewerkstelligen blijven intact en worden sterker. Vertakkingen en verbindingen die weinig aandacht/prikkels krijgen verdwijnen uiteindelijk. Ook religieuze doctrines worden al vroeg aan kinderen gepresenteerd.

Associatieve connotaties: de doctrines en dogma's

Een volwassen brein heeft alle connecties die het nodig heeft gehad om te overleven in de omgeving waar het in opgegroeid is. Een brein dat veel prikkels heeft gekregen zal waarschijnlijk meer connecties hebben overgehouden dan een kinderbrein waar weinig prikkels door de omgeving werd aangeboden. Een onderontwikkeld brein wordt vaak gezien bij jonge kinderen die langdurig zijn opgesloten. In Oostenrijk is bijvoorbeeld een kind meer dan 24 jaar opgesloten geweest in een kelder. De gevolgen van de onderontwikkeling van het kinderbrein is op latere leeftijd zeer merkbaar.

Een persoon die is opgegroeid in een religieuze omgeving zal dedoctrinesgeïnternaliseerd kunnen hebben. Op latere leeftijd is het dan extreem moeilijk om vastgelegde patroonsporen in het brein te veranderen. Een doctrine is een verzameling van bepaalde leerstellingen. Er wordt gesproken over eendogmawanneer een doctrine wordt gezien als een fundamenteel concept ter onderbouwing van een gedachtegoed en wanneer deze onbetwistbaar en tevens onveranderbaar is.

 • Een doctrine is een leerstelling
 • Een dogma is een onbetwistbare leerstelling (tegenspraak wordt niet geduld)

Agnosticisme en rationalisme

Een agnost haalt zijn of haar waarheden in de meeste gevallen uit de wetenschappelijke hoek. Dit betekent datzelfcorrectieeen intrinsiek deel uit maakt van het zoeken naar veronderstelde waarheden. Een waarheid is bij een agnost (en atheïst) alleen waar als er bewijs is geleverd voor een waarheid. Die veronderstelde waarheid kan veranderen als er ander bewijs wordt geleverd (dit wordt falsificeerbaarheid genoemd). Denk bijvoorbeeld aan het volgende:

Tegenwoordig weten we dat de aarde om de zon draait. Een paar honderd jaar geleden was dat echter heel anders. Toen dacht men dat de zon om de aarde draaide (het Geocentrisch wereldbeeld). Die gedachte was niet geheel onlogisch. De aarde was immers het tastbare. De zon leek elke dag over de aarde te schuiven en met logische redenatie kom je dan tot de conclusie dat de zon om de aarde draait. Alles wees erop dat de aarde het middelpunt was van het heelal. Deze gedachte werd uiteindelijk een doctrine: de zon draait om de aarde (en niet andersom).

(Video) Bizarre BDE: Wie en wat zijn Walk-Ins Souls? met Mike Ben Avi | Ziel van het volgende niveau

Naarmate de wetenschap zich ontwikkelde kwamen er ook steeds betere telescopen. Sterrenkundigen begonnen met behulp van de nieuwste telescopen te twijfelen aan de doctrine. Klopt het eigenlijk wel dat de zon om de aarde beweegt? Is de aarde wel echt het middelpunt van het heelal? Een van de eerste wetenschappers die grote twijfels kreeg was de Poolse sterrenkundige Nicolaus Copernicus (1473 - 1543). Ook de beroemde Italiaanse Galileo Galileï (1564 - 1642) kreeg twijfels en begon de nieuwe inzichten meer vorm te geven. Het waren uiteindelijk de kerkelijke autoriteiten die hier een stokje voor staken. De kerkelijke autoriteiten van die tijddwongenGalileo om zijn uitspraken terug te nemen. Hoe durfde Galileo te twijfelen aan de kerkelijke doctrines! Galileo werd in 1616 de mond gesnoerd door de Romeinse inquisitie (de kerkelijke rechtbank).

Waarom gelooft de één wel en de ander niet?

Hoe kan het dat er mensen zijn die niet in een goddelijke macht geloven? De meeste mensen zijn immers religieus. Waarom bestaan er dan toch niet gelovigen? Waar halen niet gelovigen hun waarheden vandaan? Kan iemand ook een goed persoon zijn als hij/zij niet gelooft in God, Allah of Krishna? Met verschillende mensen, verschillende culturen en verschillende achtergronden krijg je altijd verschillende antwoorden op deze vragen. Er zijn mensen die zeggen dat het niet uitmaakt wat je gelooft. Deze mensen vinden geloof een persoonlijke kwestie. Aan de andere kant zien we veel discriminatie ontstaan als mensen anders denken dan de standaard religieuze denkwijze in een samenleving. Waarom de één wel en de ander niet gelooft is een vraag met een zeer complex antwoord.

Macht maakt begeerlijk: religie betekent macht!

De grootste kracht achter religie is macht. Mensen zijn uiterst gevoelig voor machthebbende instanties en machthebbende individuen: macht trekt aan. Een persoon met macht heeft bijna altijd meer invloed. De communicatie (verbaal en non-verbaal) heeft tevens meer persuasieve waarde. Wat gezegd wordt krijgt meer lading en wordt gewaardeerd als rechtvaardig, juist en onbetwistbaar. Een sterk non-verbaalinlvoedrijke machtsverhogingkan met een uniform worden bereikt.Wie een uniform draagt wordt automatisch serieuzer genomen:

 • Een monnik draagt een habijt
 • Een arts draagt een doktersjas
 • Een priester met miskledij
 • Een agent met een uniform
 • Een kardinaal met een superplie

Niet alleen personen/individuen kunnen meer macht uitstralen. Met name gebouwen en andere tokens worden ingezet om meer macht te creëren. Denk bijvoorbeeld aan de Gouden Tempel van het Sikhisme. De Gouden Tempel is het belangrijkste heiligdom van de sikhs en straalt met de gouden kleur veel rijkdom en macht uit.

Ook niet religieuze groepen kunnen met meer macht een aanzienlijke boost ontwikkelen in gezag, intellectuele capaciteiten, schoonheid en begeerlijkheid. Denk bijvoorbeeld aan het gebouw van The New York Times in New York. Een buitenproportioneel hoog gebouw voor een krant. Met dit gebouw straalt de krant automatisch meer gezag uit. Wat The New York Times schrijft en publiceert krijgt door machtsvertoon automatisch meer waarde. In Nederland probeert de Belastingdienst en het justitiële apparaat met verschillende tokens de schijnbare macht te vergroten bij de burgers. Denk bijvoorbeeld aan het Paleis van Justitie en het dragen van een juridische toga door rechters, Griffiers, advocaten en Officieren van Justitie. Ook schoonheid en aantrekkelijkheid is een belangrijke toolom macht te vergroten.

 • Wist je dat aantrekkelijke mannen en vrouwen 20% meer kans maken om aangenomen te worden voor een baan? Alvast meer weten over dit onderwerp?Aantrekkelijkheid geeft je meer macht!

Atheïsme en het agnosticisme: intellectuele superioriteit

Macht wordt ook gebruikt bij niet religieuze groeperingen. Het vertoon van macht wordt onder andere gebruikt om meer aanzien te vergaren. Deze exploitatie van macht gebeurt op grote schaal. Het directe doel van het gebruik van macht is overreding, dit betekent: op een overtuigende manier een persoon beïnvloeden. Een zeereffectieve manier van overreding is het presenteren van intellectuele superioriteit. Deze manier van beïnvloeding werkt in de meeste gevallen alleen bij mensen met:

 • Een gemiddeld tot hoog intelligentie niveau
 • Onafhankelijke personen die zelf in de basisbehoeften kunnen volstaan

Bij mensen die het zich niet kunnen veroorloven om zich druk te maken over het wel of niet bestaan van één god of meerdere goden (impliciete atheïsten) werkt de overtuiging door middel van intellectuele superioriteit minder goed. Dit heeft te maken met de kosten van denkkracht. Nadenken kost energie. Kostbare energie kan in bepaalde landen (in de meeste gevallen zijn dat ontwikkelingslanden) beter gebruikt worden om in de basisbehoeften te voldoen. Er moet dan gedacht worden aan eten/drinken/psychische hulp en fysieke relaties. De overtuigende kracht van de kerk, islam of het hindoeïsme komt beter tot haar recht in landen waar de burgers het zich niet kunnen veroorleven om met rationele tegenargumenten te komen.

 • Impliciete atheïsten met een laag intellectueel niveau en woonachtig in ontwikkelingslanden kunnen op een relatief makkelijke manier tot geloof worden gebracht door persuasieve religieuze groeperingen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in China, India en Afrika.
 • Nadenken over de moeilijke vragen van het leven kost denkkracht (energie). Het lichaam is voorgeprogrammeerd om beargumenteerd nadenken te minimaliseren als de voorziening in de basisbehoeften in het geding is.
 • De overtuigende kracht van intellectuele superioriteit (het rationalisme) werkt alleen bij mensen die zich ''denkkracht'' kunnen veroorloven. Het geloven in één god of meerdere goden is met name een emotionele aangelegenheid en kost nauwelijks energie.

Expliciete atheïsten en agnosten zijn met name te vinden in rijke (ontwikkelde) landen met een hoger opleidingsniveau.

Heb jij vragen over agnosticisme, atheïsme of over een religie? Klopt er volgens jou in dit artikel iets niet of wil je graag iets kwijt? Laat je reactie achter middels het reactieformulier onder dit artikel.

(Video) Je ziel spreekt tot je met Catherine Ann Jones | Ziel van het volgende niveau

FAQs

Wat is agnost voor geloof? ›

Een agnost is iemand die geen overtuiging heeft jegens het wel of niet bestaan van (een) bovennatuurlijk(e) macht(en). In de negentiende eeuw ontstond de term agnosticisme als noemer voor de overtuiging dat de kenbare werkelijkheid geen aanleiding geeft om het bestaan van God te veronderstellen.

Hoe noem je het als je nergens in gelooft? ›

Ongelovigen heten atheïst of agnost.

Waar gelooft een atheïst in? ›

Atheïsten ontkennen niet alleen het bestaan van een persoonlijke God, maar ook het bestaan van meerdere goden of een of andere goddelijke werkelijkheid. In het algemeen wordt atheïsme opgevat als een denkstroming. Deze overtuiging is van betrekkelijk recente datum.

Hoe heet het als je niet weet of er een God is? ›

Annemarieke is agnost: “Ook al weet ik niet of God bestaat, Hij geeft me soms wel een knipoog” Een paar jaar geleden was ze overtuigd atheïst; nu 'labelt' ze zichzelf als agnost. BEAM-volger Annemarieke (19) gelooft dat je niet kunt weten of God wel of niet bestaat.

Wat is het verschil tussen atheïst en agnost? ›

Een agnost is iets anders dan een atheïst: een atheïst ontkent het bestaan van een god, een agnost zegt dat mensen niet kunnen weten of er zoiets als een god bestaat. Het Nederlands heeft agnosticisme ontleend aan het Engelse agnosticism.

Hoe noem je het recht om zelf te bepalen wat en hoe je gelooft? ›

Godsdienstvrijheid (ook wel vrijheid van godsdienst, vrijheid van religie of religievrijheid genoemd) is een van de klassieke grondrechten. Het houdt in dat men de vrijheid heeft zelf te kiezen om tot een godsdienst toe te treden en deze te belijden en beoefenen.

Hoe noem je iemand die in het christendom gelooft? ›

Iemand die deze religie aanhangt, noem je een christen. Christenen geloven in dezelfde God als de Joden, maar ze geloven ook in Jezus en in de Heilige Geest. Ze geloven dat de Bijbel het woord van God is.

Hoe noem je iemand die christendom? ›

Wie is een christen? Een christen gelooft in het bestaan van Jezus Christus als zoon van God.

Wat ben je als je alles gelooft? ›

goedgelovig = goedgelovig bijv. naamw. Uitspraak: [xutxəˈlovəx] als je bijna alles gelooft wat tegen je gezegd wordt Voorbeeld: `We luisterden goedgelovig naar zijn ellendige verhaal en gaven hem 100 euro.

Is Nederland gelovig? ›

Meer dan de helft (54 procent) van de Nederlanders van 15 jaar of ouder rekent zich niet tot een levensbeschouwelijke stroming. In 2019 rekende 20 procent van de Nederlanders zich tot de katholieke kerk, 15 procent was protestants, 5 procent moslim en 6 procent behoorde tot een andere religieuze groep.

Welk land heeft de meeste atheïsten? ›

Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse Pew Research Center. In deze ranglijst is Nederland de koploper. Noorwegen en Zweden volgen op gepaste afstand met respectievelijk 43 en 42 procent.

Wat is ouder christendom of islam? ›

Moslims geloven dat de islam is voortgekomen uit het christendom, dat op zijn beurt weer is geëvolueerd vanuit het jodendom. Mohammed leefde in een tijd waarin al wel redelijk wat joden en christenen rondliepen, maar nog relatief weinig moslims (hij was immers zelf de stichter van de Islam).

Hoe weet ik of God mij hoort? ›

In de Schriften leren we dat God onze gebeden altijd zal horen, en ze zal verhoren als we Hem in geloof en met een oprechte bedoeling vragen. Door een gevoel van gemoedsrust krijgen we de bevestiging dat Hij ons hoort. We kunnen ook het gevoel krijgen dat alles in orde komt als we de wil van de Vader volgen.

Wat zegt God over alleen zijn? ›

Vanaf het allereerste begin heeft God ervoor gezorgd dat de mens niet alleen is. Sinds mensenheugenis zijn mensen samen geweest. En dat heeft enorme voordelen, zo zegt ook Prediker: Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want samen zwoegen loont.

Hoe ziet God er in het echt uit? ›

Jezus. In de vroegste christelijke kunst wordt God zelf meestal niet afgebeeld. In Mozes' Tien Geboden staat immers: 'Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is'. Door kunstenaars in de eerste eeuwen na Christus werd God daarom vrijwel nooit direct getoond.

Wat betekent een agnost? ›

Een agnost is een aanhanger van het agnosticisme. Een agnost heeft geen overtuiging van het wel of niet bestaan van bovennatuurlijke machten. Bovendien is een agnost van mening dat het niet mogelijk is om het bestaan of niet-bestaan van hogere machten aan te tonen.

Hoeveel atheïsten zijn er in de wereld? ›

13 procent van de wereldbevolking geeft aan atheïst te zijn. Dat komt neer op zo'n een miljard atheïsten wereldwijd. Alleen het christendom en de islam tellen meer aanhangers.

Wat betekent deïsme? ›

Deïsme is de gedachte dat het mogelijk is het bestaan van God te kennen met behulp van alleen de rede. Volgens dit inzicht speelt openbaring geen rol in de kennis van God. De term staat ook in verband met de idee dat God het heelal heeft geschapen en daarna verdween. Het heelal werd overgelaten aan zijn eigen wetten.

Hoe begin je je eigen geloof? ›

Een kerkgenootschap is een bijzondere rechtspersoon. Je kan die ook oprichten zonder notaris. Ook kan je een kerk inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Je kan een geloof ook uitoefenen via een stichting of een vereniging.

Hoe heet het als je gelooft dat er iets is? ›

De groep die beweert in 'iets' te geloven, of die zegt wel te geloven, maar niet in God, is niet te verwaarlozen. Om deze groep te omschrijven, wordt dikwijls de term 'ietsisme' gebruikt.

Hoe noem je een godsdienst met een God? ›

Een religie, ook wel godsdienst of geloofsleer, is gebaseerd op heilige geschriften of tradities. Zoals de naam doet vermoeden gaat het bij godsdiensten over het aanbidden van een god of goden.

Wat mag je als christen niet eten? ›

Onrein voedsel is bijvoorbeeld vlees waar nog bloed inzit, vlees dat afkomstig is van niet-herkauwende dieren met gespleten hoeven of dieren die een natuurlijke dood zijn gestorven. Varkens, hazen en konijnen zijn dus uitgesloten.

Wie was de vader van Maria? ›

Sint Joachim en Sint Anna zijn volgens de katholieke, orthodoxe, anglicaanse traditie de ouders van Maria en dus de grootouders van Jezus. Zij worden voor het eerst genoemd in het proto-evangelie van Jacobus, een van de apocriefe boeken van het Nieuwe Testament.

Hoe heet de Bijbel van het christendom? ›

Samen met het Oude Testament vormt het Nieuwe Testament de Bijbel, het heilige boek van de christenen. Het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament, delen christenen met joden. Het boek Genesis, onderdeel van het Oude Testament, beschrijft onder meer de schepping van de aarde.

Wie is de auteur van de Bijbel? ›

De Bijbel is geschreven door meer dan 40 auteurs.

De boeken van de Bijbel zijn toegeschreven aan de helden van het Joodse en Christelijke geloof. Mozes kreeg de credits voor de eerste vijf boeken van de Bijbel, meest van de profeten kregen de credits voor de boeken die naar ze genoemd zijn, etc.

Wie is de belangrijkste profeet van het christendom? ›

Profeten in het christendom

Johannes de Doper is daar wellicht de bekendste van. Daarnaast worden er in het Nieuwe Testament mensen uit de Hebreeuwse bijbel tot de profeten gerekend, die niet letterlijk als zodanig in de Hebreeuwse bijbel betiteld worden, zoals Daniël en Abel.

Wat is het verschil tussen katholiek en rooms-katholiek? ›

Juist is rooms-katholiek zijn, met kleine letters.
...
Toch nog een vraag?
richtingpersoon, personenbijvoeglijk naamwoord
rooms-katholicismekatholiek, katholieken; rooms-katholiek, rooms-katholiekenrooms-katholiek
55 more rows

Wie is de god van animisme? ›

Wie is de god van het animisme? Iedere animist eert natuurkrachten (zon, aarde, donder). Soms wordt zo'n natuurkracht voorgesteld als een god of geest: de dondergod of een watergeest.

Hoe noem je iemand die goedgelovig is? ›

Andere woorden voor goedgelovig zijn blind, lichtgelovig en naïef.

Wat is geloven in Jezus? ›

Geloof in Jezus Christus hebben, betekent dat we Hem zoveel vertrouwen dat we doen wat Hij ons ook gebiedt. Door ons geloof in Hem te stellen en zo zijn gehoorzame discipelen te worden, zal onze hemelse Vader onze zonden vergeven en ons voorbereiden op onze terugkeer naar zijn koninkrijk.

Wat is de grootste geloof in de wereld? ›

De grootste godsdiensten zijn het christendom (2,4 miljard mensen, 30 procent van de wereldbevolking), de islam (24 procent), het hindoeïsme (15 procent) en het boeddhisme (6 procent). Zo'n 15 procent van de wereldbevolking (1,2 miljard mensen) zegt geen godsdienst aan te hangen.

Welk land is het minst gelovig? ›

Minst religieus

Het minst religieuze land ter wereld is China, met 61 procent overtuigde atheïsten, op ruime afstand gevolgd door Hongkong (34 procent) en Japan (31 procent). In deze landen is respectievelijk 7, 34 en 31 procent religieus.

Wat is de snelst groeiende religie? ›

Omdat de islam echter sneller groeit wordt die tegen 2060 nagenoeg even groot als de christelijke godsdienst. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Amerikaanse Pew Research Center.

Wat is het oudste geloof in de wereld? ›

Het hindoeïsme komt uit India en is de oudste godsdienst op aarde. De hindoes vereren veel goden en godinnen. Ze denken dat alle goden eigenlijk verschillende vormen van één goddelijke oerkracht zijn. De heilige boeken zijn de Veda's.

Hoeveel procent is gelovig in Urk? ›

Urk kan worden omschreven als de meest kerkelijke gemeente van Nederland, 98% van de inwoners is lid van een kerkelijke gezindte en 94% van de inwoners gaat naar de kerk.

Hoeveel procent van de Nederlanders gelooft in God? ›

Over het bestaan van een God zijn de meningen van Nederlanders verdeeld. Zo zegt 1 op de 3 (33 procent) niet in God te geloven, terwijl bijna een kwart (24 procent) zonder twijfel wel in het bestaan van God gelooft. Het overige deel zegt het niet te weten of twijfelt.

Wat is het verschil tussen God en Allah? ›

Het woord Allah is dus gewoon het Arabisch equivalent voor het Nederlandse woord 'God'. Zoals men in het Frans 'Dieu' zegt, of in het Nederlands 'God', zo zegt men in het Hebreeuws 'Yahweh' en in het Arabisch 'Allah'.

Wat is het verschil tussen de Bijbel en de Koran? ›

Christenen en (de meeste) joden hebben er dan ook geen moeite mee dat de Bijbel een menselijke auteur heeft. De tekst is weliswaar goddelijk geïnspireerd maar niet Gods woord. Moslims daarentegen zien de Koran als het letterlijke woord van God. En Gods woord kan natuurlijk geen menselijke auteur hebben.

Wat is het laatste geloof? ›

In het kort

De islam is de jongste van alle wereldreligies en komt op in de zevende eeuw in het huidige Saoedi-Arabië. Moslims geloven dat Allah de enige ware God is en dat Mohammed zijn profeet is.

Hoe weet je of je de Heilige Geest hebt? ›

De apostel Paulus leert ons deze gevoelens te herkennen: 'liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid [en] zelfbeheersing' (Galaten 5:22). Influisteringen van de Heilige Geest komen vaak stilletjes en subtiel. God zal zelden schreeuwen om onze aandacht te trekken.

Welke berg stierf Jezus? ›

Jezus werd gekruisigd in het jaar 33 op Golgota, de 'schedelplaats' bij Jeruzalem. Volgens de evangelist Johannes moest Jezus zijn eigen kruis erheen dragen. Andere evangelisten melden dat ene Simon van Cyrene hem moest helpen.

Hoe kan ik praten met God? ›

 • 1 Je kunt overal bidden. ...
 • 2 Gebed is een gesprek dat God met jou begonnen is. ...
 • 3 Kijk naar het voorbeeld dat Jezus zelf heeft gegeven. ...
 • 4 Zoek naar een goede houding om te bidden. ...
 • 5 Hou het kort en simpel. ...
 • 6 Wees eerlijk. ...
 • 7 Zeg het tegen God. ...
 • Lees ook: Eerst bidden, dan geloven.
Jul 3, 2018

Wat staat er in de Bijbel over seks? ›

Je lijf hoort bij wie jij helemaal bent. Je bent een seksueel geschapen mens. God heeft ons zo geschapen en Gods schepping is goed. Ook seksuele gevoelens mogen bestaan.

Hoe God naar mij kijkt? ›

Gods ogen zijn de enige ogen die jou niets verwijten. Het zijn ogen vol van liefde die alles weten en toch vergeven. Heel Gods gezicht zegt dat Hij genadig is en dat jij er mag zijn. Als je in Gods ogen kijkt leer je jezelf kennen en ontdek je wie je bent: gewenst, gewild en innig geliefd.

Waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn? ›

waar twee of drie […] vergaderd zijn in mijn naam, zie, daar zal Ik in hun midden zijn — aldus ben Ik in uw midden' (LV 6:32). De menigte discipelen die in deze conferentie bijeen is, telt nu meer dan een of twee, en dus is de Heer zoals beloofd in ons midden.

Hoe zag de duivel eruit? ›

In kunstwerken uit de Middeleeuwen is de duivel vaak een menselijke gedaante met dierlijke kenmerken zoals een staart, vleugels, klauwen of hoorntjes. De slang die Eva verleidt in het paradijs wordt vaak ook gezien als een vermomming van de duivel.

Wie is Ezra in de Bijbel? ›

Ezra is zowel priester als schrijver, en gaat in 458 voor Christus met koninklijke instemming uit op weg naar Jeruzalem, met een groot gevolg en rijke schatten die voor de tempel bedoeld zijn (Ezra 7 en 8).

Welke Engel is de duivel? ›

Satan, de duivel of Lucifer, wordt door christenen gezien als een gevallen aartsengel, die door God uit de hemel werd geworpen toen deze tegen God in opstand kwam. Hij is de leider van rebellerende gevallen engelen die onder zijn aanvoering God verlaten hebben. De benaming satan komt van het Hebreeuws.

Hoeveel procent in Nederland is ongelovig? ›

Meer dan de helft (54 procent) van de Nederlanders van 15 jaar of ouder rekent zich niet tot een levensbeschouwelijke stroming. In 2019 rekende 20 procent van de Nederlanders zich tot de katholieke kerk, 15 procent was protestants, 5 procent moslim en 6 procent behoorde tot een andere religieuze groep.

Hoe leven atheïsten? ›

Net als ieder mens hebben ook atheïsten angst voor de dood. Omdat de dood in de ogen van atheïsten het einde van het menselijk leven is, richten zij zich zeer sterk op de kwaliteit van het leven hier en nu. Er bestaan uiteraard atheïsten die dat invullen met een leven waarin genot en plezier de enige doelen zijn.

Hoeveel procent ongelovig? ›

Over het bestaan van een God zijn de meningen van Nederlanders verdeeld. Zo zegt 1 op de 3 (33 procent) niet in God te geloven, terwijl bijna een kwart (24 procent) zonder twijfel wel in het bestaan van God gelooft. Het overige deel zegt het niet te weten of twijfelt.

Wat is het minst gelovige land? ›

“Volgens de pas gepubliceerde studie van WIN/Gallup is België een van de minst religieuze landen ter wereld. 44% van de Belgen is naar eigen zeggen religieus, 30% is niet-gelovig en 18% atheïst. In Nederland noemt 26% zich nog gelovig, 51% is ongelovig en 15% atheïst.

Wat is de grootste godsdienst in Nederland? ›

De katholieken vormen de grootste groep met 20 procent van de bevolking, gevolgd door de protestanten (15 procent) en de moslims (5 procent). Bijna 6 procent rekent zich tot een overige gezindte. Ook het aandeel dat regelmatig een religieuze dienst bijwoont, is geslonken: van 16 procent in 2017 naar 14 procent in 2019.

Hoeveel atheïsten in Turkije? ›

Merkwaardig, want naar schatting telt Turkije ruim vier miljoen atheïsten, en het worden er steeds meer. Volgens onderzoeksbureau Konda steeg het aantal atheïsten in de periode 2008-2018 van 2 naar 5 procent van de bevolking. Dus zo weinig is dat misschien niet eens, 250 leden.

Wat is de betekenis van secularisatie? ›

'Secularisatie' of 'secularisering' betekent letterlijk 'verwereldlijking'. Tegenwoordig wordt 'secularisatie' vooral gebruikt voor het proces waarin de georganiseerde godsdienst haar greep op de maatschappij verliest.

Waar wonen de meeste moslims in Nederland? ›

De hoogste percentages worden waargenomen in de gebieden rond de grote steden. In Groot Amsterdam is 12,7 procent van de bevolking islamiet, in de agglomeratie 's-Gravenhage 11 procent en in Groot-Rijnmond 9,9 procent. Op enige afstand volgen de Zaanstreek met 8,8 en Utrecht met 7 procent.

Wie eet geen varkensvlees? ›

Varkensvlees mag volgens joden en moslims niet gegeten worden. Vraag je een gelovige waarom niet, dan komt hij meestal niet verder dan dat het onrein is, dat God het verboden heeft.

Videos

1. Can the James Webb Space Telescope Find Alien Life? w/ Jacob Haqq-Misra
(Event Horizon)
2. Mijn BDE toonde me GEEN religie, GEEN dogma, gewoon liefde met Nancy Rynes
(Next Level Soul)
3. Sabbath Series: Part 3A. Messiah's 2 Commandments. Meaning & Origin.
(The God Culture)
4. Alcoholics Anonymous Step 2 --- The Cornerstone (RESTORED TO SANITY)
(AA - Recovered - Alcoholics Anonymous - AA100011)
5. Advocaat ontmoet spirituele gids oog in oog met Garnet Schulhauser | Ziel van het volgende nive...
(Next Level Soul)
6. Kan geloof in God je beschermen tegen depressie en ziekte? met dr. Lisa Miller
(Next Level Soul)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated: 03/12/2023

Views: 6579

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.